.
Ako vybaviť Kontakty na oddelenia MsÚ Webkamera Záznam zo zasadaní MsZ Modranské zvesti Register dokumentov

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia

Dnes: Oblačno, 4 / 12 °C

Zajtra: , 0 / 0 °C

Pozajtra: , 0 / 0 °C

Zdroj: SHMÚ

poslať vytlačiť

 

Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupitelstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sťubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 • primátora,
 • zamestnanca mesta, v ktorej má byť volený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
 • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.


3.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo v počte 11 az 13 poslancov.

4. Volebné obvody a počet poslancov v nich určí mestské zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

5. Mestské zastupitelstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

 • určovat zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenia s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručitelského záväzku,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach mesta,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
 • určovať organizácie mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy,
 • zriadovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriadovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.


Rokovanie mestského zastupiteľstva:

1. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

2. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov.

3. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob prípravy, prijímania a kontroly plnenia uznesení a nariadení a zabezpečenie plnenia úloh mestskej samosprávy upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Ďalšie podrobnosti o zastupiteľstve:

 

Kontakt: MsÚ Modra, 033/ 6908 300

Počet zobrazení: 37929, Posledná aktualizácia: 20.03.2013