A A A

Schválené

DomovSchválené

VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

VZN mesta Modry č. 7/2022, schválené dňa 14.12. 2022.

VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry

VZN mesta Modry č. 6/2022 schválené dňa 14. 12. 2022.

VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN mesta Modry č. 5/2022, schválené dňa 14.12. 2022.

VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

VZN mesta Modry č. 4/2022, schválené dňa 14. 12. 2022.

VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

Schválené VZN mesta Modry č. 3/2022 o poskytovaní sociálnych služieb.

VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry

Týmto VZN sa stanovujú všeobecné podmienky dočasného parkovania na území mesta Modry.

VZN č. 1/2022 o určení školských obvodov v meste Modra

Týmto VZN sa určujú školské obvody a spádové materské školy v meste Modra.

VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.