A A A

Nakladanie s majetkom

DomovMestoFinancie a majetokNakladanie s majetkom
Nakladanie s majetkom
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:27. novembra 2023

Na týchto Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Modry dňa 19. 10. 2023, uznesením č. 119/8/2023. Tieto Zásady nadobudli účinnosť 1. novembrom 2023.

Foto Markus Winkler / Unsplash

Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta Modry od 01.11.2023
formát pdf - 397 KB
Stiahnuť