A A A

Štatút mesta

DomovMestoO ModreDokumentyOstatnéŠtatút mesta
Uverejnené:28. novembra 2023 Aktualizované:23. marca 2024

Mesto Modra (ďalej ako „mesto“) je podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, právnickou osobou, ktorá určuje štruktúru svojich orgánov a náplň ich práce. Mestské zastupiteľstvo v Modre vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento štatút mesta Modry.

Štatút mesta Modry_od_15.05.2020
formát pdf - 218 KB
Stiahnuť