A A A

Verejné obstarávanie

DomovOtvorená samosprávaVerejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:27. novembra 2022

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Mesto Modra na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa,” v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01 Modra
IČO: 00304956
DIČ: 2020662193
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 23623112/0200

tel.: +421 33 6908 300
fax: +421 33 6908 330
e-mail: info@modra.sk
Internetová adresa URL: www.modra.sk

Výzvy na predkladanie ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Modra
Termín predkladania ponúk: 07.12. 2022 do 12:00:00 hod. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme cez informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO spôsobom zadefinovaným v príručke pre Záujemcu/uchádzača.

Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici SNP ulici v Modre
Termín predkladania ponúk: 27.06.2022 do 23:59:59 hod., Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme cez informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO spôsobom zadefinovaným v príručke pre Záujemcu/uchádzača.

Photo by Scott Graham on Unsplash