A A A

Generálna amnestia pre stavby

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Stavebný úradGenerálna amnestia pre stavby
Uverejnené:8. mája 2024 Aktualizované:8. mája 2024

Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) svojou novelou zákonom č. 46/2024 Z. z. zaviedol tzv. generálnu amnestiu pre stavby postavené pred 1. októbrom 1976, ktoré sa podľa § 142 l ods. 3 stavebného zákona považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi.

Zároveň stavby postavené v období od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade so zákonom, ak sa nepretržite využívajú na svoj účel a vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená. V súvislosti s tým bol zároveň novelizovaný zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ktorý v § 46 ods. 10 upravil podmienky zápisu týchto stavieb do katastra tak, že pri zápise sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba postavená, na aký účel bola nepretržite užívaná, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom, spolu s verejnou listinou alebo inou listinou preukazujúcou, že stavebník mal ku dňu 1. apríla 2024 vlastnícke právo k pozemku alebo iné právo k pozemku pod stavbou; ako vlastník stavby sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Zákon tiež zaviedol nový inštitút upravený v § 140d stavebného zákona, tzv. preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Uvedená úprava umožňuje stavebnému úradu, aby pri stavbách, ktoré boli postavené v období medzi 1. januárom 1990 a 31. marcom 2024 a po zhotovení sú na daný účel nepretržite užívané bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, mohol na žiadosť ich vlastníka preskúmať ich spôsobilosť na trvalé užívanie a ich trvalé užívanie povoliť, okrem reklamných stavieb. Možnosť podania žiadosti vlastníka takejto stavby je limitovaná do 31. marca 2029. Žiadosť nemožno podať, ak sa už nariadilo odstránenie stavby v prebiehajúcom konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona. Konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie je správnym konaním a dôkazné bremeno preukázania splnenia podmienok pre povolenie trvalého užívania stavby je na strane vlastníka stavby.

ziadost-o-preskumanie-sposobilosti-stavby
formát pdf - 755 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zmenu územnoplánovacej dokumentácie

ziadost-o-zmenu-uzemnoplanovacej-dokumentacie
formát pdf - 549 KB
Stiahnuť

Žiadosť o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii

ziadost-o-zavazne-stanovisko
formát pdf - 557 KB
Stiahnuť