A A A

Úmrtie

DomovPotrebujem vybaviťÚmrtie
Uverejnené:13. februára 2022 Aktualizované:24. apríla 2024

Úmrtie občana sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Matričný úrad vystaví úmrtný list zomretého.

  • listy o prehliadke mŕtveho, vystaví ohliadajúci lekár v troch vyhotoveniach
  • občiansky preukaz alebo pas zomrelého (ak ide o cudzieho štátneho občana)
  • údaje o osobe, ktorá bude vybavovať pohreb.

Najskôr treba vybaviť list o prehliadke mŕtveho v nemocnici, kde nastalo úmrtie, alebo u obvodnej lekárky, ak nastalo úmrtie doma. Následne osloviť pohrebnú službu (prevoz zosnulého, zabezpečenie služieb spojených s pohrebom) a zabezpečiť hrobové miesto.

Kontakty:

Evidencia a správa majetku, správa cintorínov
Katarína Havariková
referentka
Štúrova 59, Modra
033/6908 320
katarina.havarikova@msumodra.sk

Pohrebná služba
Marek Polčic
Hlavná 48, 900 90 Dubová
0903 254 879

Na matrike obdržíte úmrtný list.

Zabezpečte si dátum a hodinu pochovania:
– v prípade cirkevného pohrebu sa obráťte na farský úrad
– v prípade občianského pohrebu sa obráťte sa na Mestský úrad, Štúrova 59, Modra

Poplatky

Prvé vydanie úmrtného listu je bez poplatku, za každý ďalší výpis je poplatok 7 €.

Súvisiace predpisy

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

Žiadosť o vystavenie úmrtného listu

ziadost-o-matricny-doklad
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť