A A A

Prevádzkový poriadok Skateparku Modra

DomovObčanPrevádzkový poriadok Skateparku Modra
Prevádzkový poriadok Skateparku Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanŠport
Uverejnené:26. júla 2023 Aktualizované:25. septembra 2023

Skatepark sa nachádza pri Cykloceste Modra – Šenkvice, na Dolnej ulici, poniže modranského rybníka. Vstup a využívanie skateparku je len na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť. Jeho prevádzkovateľom je mesto Modra. Stavbu skateparku zabezpečila firma Sketon s. r. o., Madunice.

Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný sa oboznámiť s prevádzkovym poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. Zariadenie skateparku je určené predovšetkým pre osoby staršie ako 15 rokov. Deti a mládež vo veku 6 – 15 rokov majú povolený vstup len v sprievode a pod stálym dozorom osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je za neho zodpovedná, to znamená rodičov, prípadne inej osoby nad 18 rokov a ktorú touto činnosťou poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa.

Prekážky v skateparku je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb. Skatepark je vhodný len na jazdu na skateboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach a BMX. Každý aktívny užívateľ do 18 rokov je povinný používať pri jazde minimálne ochrannú helmu, prípadne chrániče kolien a lakťov. Do skateparku je zakázané vstupovať v prípade nepriaznivého počasia, počas dažďa, vetra, sneženia alebo poľadovice. Pred jazdou sa ubezpečte, či sú prekážky a spevnené plochy v zodpovedajúcom technickom stave a v prípade poškodenia, ktoré znemožňuje jazdu, alebo ohrozuje bezpečnosť užívateľov, je zakázané toto zariadenie používať a je neodkladne potrebné kontaktovať prevádzkovateľa.

S jednotlivými prvkami v priestore sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich funkčného určenia. V prípade úmyselného poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a súčasne je takýto užívateľ povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť. Skatepark využívajte vždy s ohľadom na svoje schopnosti a zdravotný stav, pri jazde berte ohľad na ostatných užívateľov. Za prípadné škody na zdraví a majetku, vzniknuté počas využívania skateparku, zodpovedá výhradne v plnom rozsahu osoba, ktorá uvedenú škodu spôsobila.

Do skateparku ma Dolnej ulici je zakázaný vstup so zvieratami, zakazuje sa vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných látok a osobám s akýmikoľvek zbraňami. Užívatelia majú zákaz požívania alkoholu, návykových látok a fajčenia cigariet na území skateparku, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti. Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. V priestoroch  je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je tento priestor určený a prispôsobený.

Skateparkom sa pre účely prevádzkového poriadku sa rozumie časť priestoru v meste Modra v areáli Park Modra. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach a na BMX s podmienkou nepoužívania kovových pegov.

Prevádzkovateľ skateparku nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim konaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel je zodpovedná osoba, ktorá tieto pravidlá porušila alebo jej zákonný zástupca.

Dôležité kontakty v prípade výskytu náhlych udalostí v skateparku:
Tiesňové volania: 112
Hasiči:150
Záchranná služba: 155
Polícia: 158
Mestská polícia Modra: 159, 0911 436 752

Foto: Braňo Poláček

skatepark-info-tabula
formát pdf - 450 KB
Stiahnuť