A A A

Zariadenie opatrovateľskej služby

DomovZariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby

ZOS je celoročná sociálna služba poskytovaná pobytovou formou

v ZOS poskytujeme sociálnu službu dospelému občanovi odkázanému na pomoc inej osoby, ak mu nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti

sociálnu službu v ZOS občanovi odkázanému na pomoc inej osoby poskytujeme na určitý čas s možnosťou predĺženia pobytu podľa potreby prijímateľa služby

v ZOS poskytujeme:

  • odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia)
  • obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva)
  • ďalšie činnosti (utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí)

Základné sociálne poradenstvo pri záujme o ZOS poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra, koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra.

Cena služby:

  • Úhrada  za  sociálnu  službu zahŕňa úhradu za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej  osoby,  za  ubytovanie, za  stravovanie, za  ostatné  činnosti,  za  úschovu cenných  vecí  a za  používanie  vlastného  elektrospotrebiča.
  • Sociálnu  službu  poskytujeme aj dospelému občanovi odkázanému na pomoc inej osoby, ak mu nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu a ktorý má trvalý pobyt v inej obci. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu  bude určená tak, aby v plnom rozsahu pokrývala finančné náklady spojené s poskytovaním služby.
  • Cenu služby nájdete tu.