A A A

Nemonet

DomovProjektyNemonet
Nemonet
Uverejnené:29. januára 2021 Aktualizované:3. augusta 2023

Projekt Nemonet je po dvoch rokoch ukončený. V rámci cezhraničnej spolupráce mesta Modry a rakúskych obcí Purbach a Jois sa podarilo zrealizovať niekoľko veľmi pekných aktivít.

Nemonet v číslach:
Podpis zmluvy: 8. 8. 2018
Ukončenie projektu: 31. 10. 2020

Celkový rozpočet projektu pre všetkých partnerov: 1.450.160 € (dotácia EÚ vo výške 85%)
Z toho:
Jois: 418 485 €
Purbach: 388 682 €
Modra: 642 993,48 €

Projektoví partneri sa dohodli, že budú pokračovať v spolupráci a podporovať sa v oblasti ekomobility, ochrany prírody, turizmu, propagácii partnerských miest ako výletných cieľov a podujatí.

Prehľad cieľov a opatrení
Cieľom projektu NemoNet bol spoločný rozvoj a zdokonaľovanie služieb integratívneho turizmu kvality v regióne Neziderského jazera a Modry. V regióne s citlivými prírodnými rezerváciami je integratívny turizmus kvality považovaný za príležitosť na využitie prírodných a kultúrnych zdrojov pre cestovný ruch, pričom ich príliš nezaťažuje.

Investičné aktivity boli realizované v oblasti eko-mobility (infraštruktúra pre e-mobility a cyklistiku), vodného hospodárstva (revitalizácia prírodnej nádrže) a rovnako aj v kultúre (história nemeckých lesných robotníkov – Huncokárov). Prenesenie know-how o vtáčích oblastiach, ochrane prírody a trvalo udržateľnom cestovnom ruchu ako aj o vodohospodárstve projekt dopĺňa a vytvára cezhraničné synergie. K spoločnej propagácii prispievajú partneri projektu pomocou cyklistickej mapy, ktorá zahŕňa všetky opatrenia plánované v projekte. Rozsiahla cezhraničná reklama má motivovať domácich obyvateľov a turistov zo Slovenska a Rakúska k návšteve okolia Neziderského jazera a Modry.

Podrobnosti o projekte mesta Purbach
Okolie jazera v Purbachu je dôležitou rekreačnou oblasťou, ktorá by sa mala vďaka projektu EÚ NemoNet skrášliť a zároveň by sa mala zlepšiť infraštruktúra v tejto oblasti. S celkovým objemom okolo 390 000 eur bol do roku 2019 zatraktívnený a potom zmysluplne využívaný prístavný bazén, hrádza a zvyčajne osamotené námestie. Plánované je rozšírenie móla ako plošiny na odpočinok a kúpanie, kotviska pre člny, sedenie a lehátka, a taktiež vytvorenie cesty až k ihrisku pri jazere.

Pozdĺž kanálovej hrádze sa obnovili tabule náučného chodníka, zatiaľ čo na začiatku kanála plošina, nové plochy na sedenie, stojany na bicykle a drevené lehátka zhodnotili územie. Samotné súčasné námestie v Purbachu bolo doplnené e-nabíjacími stanicami a zodpovedajúcou infraštruktúrou pre kempingové autobusy. Tým sa zabránilo tomu, aby sa historické centrum mesta a námestie sa zneužívalo na “divoké” kempovanie. V prípade ekologického manažmentu sa investovalo aj do elektrického úžitkového vozidla, ktoré sa používa aj na kyvadlovú dopravu pre bicykle.

Podrobnosti o projekte obce Jois
S cieľom podporiť ekologickú mobilitu sa v obci Jois vytvoril kombinovaný cyklo-turistický chodník z obce k Neziderskému jazeru, paralelne s cestou k jazeru, s finančnou podporou EÚ približne 420 tis. eur. Asfaltová cesta je 1,25 km dlhá, 3,5 m široká a vybavená pitnou fontánou. Na hlavnej cyklistickej ceste pri značke Jois je osadená elektrická nabíjacia stanica pre elektrické bicykle a osobné automobily, ktorá zabezpečuje ekologizáciu dopravy.

V meste Jois doteraz cyklisti a chodci nemali bezpečené spojenie z centra obce k jazeru. Vytvorenie tohto prepojenia by malo prispieť k trvalo udržateľným dopravným riešeniam. Očakáva sa upokojenie dopravy, pretože obyvatelia a turisti už nepotrebujú auto, aby sa dostali na Joiské kúpalisko. Cesta bude poskytuje spojenie s obľúbenou cyklotrasou Neusiedler See alebo Čerešňovou cyklotrasou a dá sa kombinovať s ďalšími atraktívnymi turistickými chodníkmi.

Podrobnosti o projekte mesta Modry
V Modre bolo preinvestovaných 640 tis. eur. Vodná nádrž v lokalite Zochova chata – Piesok obklopená karpatskými lesmi bola zrevitalizovaná a jej účel obnovený. Súčasťou projektu bolo vysadenie a vybudovanie prírodno – kultúrneho náučného chodníka, ktorý bude spájať lesné biotopy s mestom Modra, predstaví zaujímavosti prírody a históriu nemecky hovoriacich  lesných robotníkov – Huncokárov.

Pri Modre žila najväčšia osada Huncokárov v Malých Karpatoch. Táto oblasť bola jednou z častí panstva rodu Pálffiovcov,  na ktorých pozvanie sa tu mohla v polovici 18. storočia usadiť skupina lesných robotníkov a ich rodín rakúskeho a nemeckého pôvodu. Spracovanie histórie Huncokárov v Modre a prezentácia ich života s interaktívnymi zastaveniami na náučnom chodníku, ako aj publikácia v slovenskom a nemeckom jazyku, a aj v rámci putovnej výstavy z partnerov projektu v Burgenlande zviditeľní kus spoločnej histórie a bude lákadlom pre turistov.

Dňa 23.7.2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky medzi  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mestskou obcou Purbach (hlavným prijímateľom podpory). Predmetom tejto zmluvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov na projekt  Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See – Modra v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, špecifický cieľ: Posilňovanie spoločného prístupu k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu.

Obec Purbach (Vedúci partner), rozpočet projektu: 388.682 eur – z toho 85 % EÚ podpora
Mesto Modra (Projektový partner), rozpočet projektu: 642.993,60 eur – z toho 85 % EÚ podpora
Obec Jois (Projektový partner), rozpočet projektu: 418.485 eur – z toho 85 % EÚ podpora

Novinky