A A A

ZŠ Vajanského

DomovProjektyZŠ Vajanského
ZŠ Vajanského
Uverejnené:29. januára 2023 Aktualizované:8. októbra 2023

Názov projektu: ZŠ Vajanského v Modre –stavebné úpravy a vybudovanie učební
Kód projektu: ITMS 2014+ – NFP302020J440
Prijímateľ: Mesto Modra
Riadiaci orgán: RO_OPIROP_MIRRI – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)
Sprostredkovateľský orgán: RO_OPIROP_MIRRI – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2018
Predpokladaný dátum skončenia realizácie projektu: 10/2019
Celkové oprávnené výdavky: 156 494,40 €
Výška finančnej podpory z EU: 148 669,68 €

Cieľ projektu: vybudovanie jazykovej učebne, prírodovednej učebne a školskej knižnice, vrátane stavebno – technických úprav potrebných pre obstaranie týchto učební na Základnej škole Vajanského v Modre. Počet žiakov navštevujúcich školu neustále rastie – v čase monitorovacieho termínu t.j. 18. 2. 2022 má škola 435 žiakov, čo je nárast o 72 žiakov oproti času, kedy bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Vybudovanie nových učební a knižnice zlepší podmienky pre výuku odborných predmetov a zabezpečí rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Harmonogram hlavných aktivít projektu:   
Stavebné úpravy 11/2018 – 4/2019
Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne 12/2018 – 10/2019
Materiálno-technické vybavenie knižnice 12/2018 -10/2019
Materiálno-technické vybavenie prírodovednej učebne 12/2018 – 10/2019

Novinky