A A A

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži

DomovDaneTermín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži
Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DaneObčan
Uverejnené:3. januára 2023 Aktualizované:3. januára 2023

Mesto Modra, ako správca dane pripomína svojim obyvateľom, že sa blíži termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú najmä tie fyzické a právnické osoby (daňovník), ktoré sa v priebehu roka 2022 stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z nehnuteľnosti alebo u ktorých nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera alebo definícia pozemkov, počet podlaží stavieb).

Predmetom dane z nehnuteľnosti sú:
– Pozemky – na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra (orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, ostatné plochy…)
– Stavebné pozemky – na zaradenie do tejto skupiny je rozhodujúci dátum právoplatnosti stavebného povolenia, vydaného na daný pozemok
– Stavby – stavby na bývanie (rodinný dom), drobné stavby, hospodárske stavby, chaty, garáže (aj podzemné), priemyselné stavby, stavby určené na podnikanie a ostatné stavby
– Byty a nebytové priestory v bytovom dome

Rovnako sú povinní podať daňové priznanie na zánik dane tí daňovníci, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali. Tlačivá na podanie priznania dane z nehnuteľnosti sú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 alebo na webovej stránke mesta.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane najneskôr do 31.1.2023, osobne v Kancelárii prvého kontaktu, poštou doporučene alebo elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. Odporúčame podávať daňové priznania priebežne, aby v prípade potreby a otázok mohli byť zodpovední pracovníci nápomocní pri podaní priznania.

Prihlásenie dane za psa je povinnosťou každého majiteľa, ktorý drží a chová psa na území mesta. Ročná daň za psa je vo výške 15 € a platí sa od 6 mesiacov veku psa. Každý evidovaný pes má pridelenú registračnú známku, na základe ktorej je možné zviera a jeho majiteľa v prípade potreby identifikovať. Mesto poskytuje majiteľom psov plastové vrecká na zber exkrementov po venčení, ktoré sú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu.

Zároveň upozorňujeme, že  neuhradené nedoplatky daní a poplatkov za predchádzajúce obdobia budú v blízkej dobe vymáhané formou exekučných konaní, preto odporúčame vyrovnať si svoje záväzky čo najskôr.

Kontaktné osoby v prípade otázok k daniam a poplatkom:
Dane – Mária Cvečková, +421 33 6908 307, maria.cveckova@msumodra.sk
Poplatky – Andrea Lukačovičová, +421 33 6908 309, andrea.lukacovicova@msumodra.sk

Foto: canva.com