A A A

Oznámenie o začatí správneho konania

DomovSprávne konanieOznámenie o začatí správneho konania
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:2. decembra 2022 Aktualizované:2. decembra 2022

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Strednej odbornej školy pedagogickej, Sokolská 6, 900 01 Modra bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 5 ks stromov, nachádzajúcich sa na pozemku registra C-KN par. č. 2194/2 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu drevín žiadateľ uviedol, „Uvedené dreviny výrazne zasahujú do zvodov dažďovej vody, poškodzujú strechu prístavby budovy školy a zároveň poškodzujú chodník. V budúcnosti plánujeme výsadbu nových drevín.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

Oznámenie o začatí správneho konania
formát pdf - 238 KB
Stiahnuť