A A A

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – stavebné povolenie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:20. decembra 2022 Aktualizované:13. januára 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti stavebníka o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, rozhodol, že podľa § 66 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok”)

povoľuje

stavbu: ,,Analytické laboratóriá QC na manipuláciu s HPAPI vzorkami”

miesto stavby: parcela reg. C, pare. č. 5532/1, 5532/4, k.ú. Modra
druh stavby podľa § 43c) ods.1 písm. g) stavebného zákona: nebytové budovy – budovy pre výskum
účel stavby: výskum
pre stavebníka: hameln rds s.r.o., Horná 36, 900 01 Modra, IČO: 34122885 (ďalej spolu len „stavebník”).

Viac informácii v priloženom dokumente.

Stavebné povolenie Hameln rds s.r.o
formát pdf - 1 003 KB
Stiahnuť