A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:13. novembra 2023 Aktualizované:13. novembra 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľa Martin Fried, Za hradbami 23, 902 01 Pezinok bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu, nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 5159/11 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Strom sa nachádza na hranici pozemkov p.č. 5159/11 a 5159/7 v k.ú. Modra. Drevina je výrazne preschnutá a začala sa nakláňať smerom na pozemok p.č. 559/7 v mojom  vlastníctve. Mám obavu z pádu stromu na môj pozemok  a o nehnuteľnosť – rekreačná chata na ňom umiestnenú.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.