A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:10. februára 2023 Aktualizované:10. februára 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra, Dolná 142, 900 01 Modra, IČO: 00190578 bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu, nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 872/46 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol, „Strom je suchý, v priebehu roka 2021-2022 začal náhle opadávať a odumierať. Drevina rastie v areály  užívanom  našou spoločnosťou v blízkosti administratívnej budovy, máme obavu z jeho pádu.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 239 KB
Stiahnuť