A A A

Návrh VZN č.3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry

DomovVZNNávrh VZN č.3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:21. júna 2023 Aktualizované:25. augusta 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh:

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry.

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta na úradnej tabuli Mesta Modra začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Modra.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

VZN č.3_2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
formát pdf - 552 KB
Stiahnuť