A A A

Oznam – správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a koncept strategického dokumentu “Územný plán mesta Modra“

DomovOznámenieOznam – správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a koncept strategického dokumentu “Územný plán mesta Modra“
Autor:Kristína Čechová Kategórie: OznámenieSprávne konanie
Uverejnené:13. februára 2023 Aktualizované:13. februára 2023

Mestu Modra bolo dňa 13.02.2023 doručená správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a koncept strategického dokumentu “Územný plán mesta Modra“ obstarávateľa, Mesto Modra, Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, ktorú predložil Okresnému úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o posudzovaní”)
Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu a koncept strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-modra

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a konceptu strategického dokumentu na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, podľa § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní.

Podľa § 12 ods. 3 zákona o posudzovaní na stanoviská doručené po uplynutí stanovenej lehoty príslušný orgán nemusí prihliadať.