A A A

Oznámenie o začatí konania o odstránení nepovolenej stavby resp. o jej dodatočnom povolení

DomovOznámenieOznámenie o začatí konania o odstránení nepovolenej stavby resp. o jej dodatočnom povolení
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:23. decembra 2022 Aktualizované:23. decembra 2022

Oznámenie o začatí konania podľa§ 88 ods. 1 písm. b) a§ 88a stavebného zákona o odstránení nepovolenej stavby resp. o jej dodatočnom povolení

Stavebník: K-DENT, s.r.o., Kalinčiakova 2, 900 01 Modra, IČO: 47 869 551 (ďalej len „stavebník”),
Stavba: ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”
Miesto stavby: pozemok reg. C, p. č. 2134/4, súp. č. 569
Kat. územie: Modra
Lokalita: Modra, Kalinčiakova 2

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu konaného dňa 15.12.2022

oznamuje

začatie konania z úradnej moci (ex offo) podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona o odstránení, resp. o dodatočnom povolení stavebných úprav časti stavby na pozemku reg. C, p. č. 2134/4, k. ú. Modra, byt č. 2 v bytovom dome, ktorá boli začaté bez stavebného povolenia a na základe žiadosti podanej dňa 22.11.2022.

Oznámenie o začatí konania-21122022
formát pdf - 263 KB
Stiahnuť