A A A

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:26. januára 2024 Aktualizované:28. januára 2024

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
Stavba: „MODRA-HARMÓNIA, PANSKÝ CHODNÍK – SANÁCIA VEREJNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE”

Objektová skladba:
Miesto stavby: lokalita Harmónia
Na pozemkoch reg. ,,C”, p.č.:
5656/01 – Zastavaná plocha a nádvorie
5656/11 – Zastavaná plocha a nádvorie
5656/12 –  Zastavaná plocha a nádvorie
5631/2 –  Vodná plocha
5655 – Ostatná plocha
5813/2 – Ostatná plocha
5760/1 – Zastavaná plocha a nádvorie
5313 /1 – Zastavaná plocha a nádvorie
5656/12 – Zastavaná plocha a nádvorie

Druh stavby podľa § 43a ods.3 písm.g) stavebného zákona: inžinierske stavby – líniová stavby (§139 ods.3 písm. e) stavebného zákona)
Účel stavby: rekonštrukcia kanalizácie a rekonštrukcia a dobudovanie vodovodu

Návrh podaný dňa: 11. 12. 2023.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

0016_001
formát pdf - 385 KB
Stiahnuť
0017_001
formát pdf - 380 KB
Stiahnuť