A A A

Rozhodnutie o umiestnení stavby “Modra-Harmónia, Panský chodník – sanácia verejnej splaškovej kanalizácie”

DomovRozhodnutieRozhodnutie o umiestnení stavby “Modra-Harmónia, Panský chodník – sanácia verejnej splaškovej kanalizácie”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:15. mája 2024 Aktualizované:15. mája 2024

Mesto Modra ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad”), § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na podklade vykonaného konania vedenom podľa ust. § 34 – 37 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, zosúladil stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a rozhodol, že v súlade s ust. §§ 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

stavba: ,,MODRA-HARMÓNIA, PANSKÝ CHODNÍK – SANÁCIA VEREJNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE”
objektová skladba:
SO 01 Splašková kanalizácia – sanácia jestvujúcej splaškovej kanalizácie
• Kanalizačná stoka H
• Kanalizačné odbočky kameninové – DN 150-40 ks
• Kanalizačné prípojky
SO 02 Vodovod- DNI00-TVLT dÍžka 943,72 111.

miesto stavby: lokalita Harmónia na pozemkoch reg. ,,C”, p.č.:
5656/01 – Zastavaná plocha a nádvorie
5656/11- Zastavaná plocha a nádvorie
5656/12 – Zastavaná plocha a nádvorie
563 1/2 – Vodná plocha
5655 – Ostatná plocha
5813/2 – Ostatná plocha
5760/1 – Zastavaná plocha a nádvorie
5313/ 1- Zastavaná plocha a nádvorie
5656/ 12 – Zastavaná plocha a nádvorie

druh stavby podľa § 43a ods.3 písm.g) stavebného zákona:
inžinierske stavby – líniová stavby ( § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona)
účel stavby: rekonštrukcia kanalizácie a rekonštrukcia a dobudovanie vodovodu
navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 (ďalej len „navrhovatel”‘)

Podľa § 38 stavebného zákona:
Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
Podľa§ 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.2 76/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti
Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

0380_001
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť