A A A

Stavebné povolenie – “Obnova bytového domu, Dukelská 41, Modra”

DomovRozhodnutieStavebné povolenie – “Obnova bytového domu, Dukelská 41, Modra”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: RozhodnutieVerejná vyhláška
Uverejnené:13. mája 2024 Aktualizované:13. mája 2024

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní žiadosti stavebníka o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, rozhodol, že podľa § 66 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

stavbu: „Obnova bytového domu, Dukelská 41, Modra“
miesto stavby: Dukelská 41
pozemky reg. „C“, parc. č.: 2154/1, :/2, :/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie katastrálne územie: Modra
druh stavby podľa § 43b ods.1 písm. a) stavebného zákona : bytové budovy – bytový dom
účel stavby: bývanie

pre stavebníka:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 370 na Dukelskej 41, Modra, vedených na LV č. 5300, k. ú. Modra, v zastúpení SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV, spol. s r.o., Komenského 1438/10, 900 01 Modra, zast. Vladimír Durdovanský, IČO : 36 77 34 84

 

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Zuzana Hegedűšová, +421 33 6908 325, zuzana.hegedusova@msumodra.sk

eF000010406
formát pdf - 257 KB
Stiahnuť