A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:16. mája 2023 Aktualizované:25. mája 2023

Mesto Nové Zámky verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Helena Kováčová, naposledy sídlo/pobyt: 900 01 Modra. Z dôvodu, že pobyt adresáta – účastníka daňového konania nie je Mestu Nové Zámky ako správcovi dane známy, doručuje sa uvedená písomnosť v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov touto

verejnou vyhláškou

podľa poslednej známej adresy. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na finančnom odbore Mestského úradu Nové Zámky, Hlavné nám. 10, I. poschodie, č. dverí 127 v úradných hodinách počas pracovných dní. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Helena Kováčová
formát pdf - 118 KB
Stiahnuť