A A A

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – výrub/orez stromov
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:14. decembra 2022 Aktualizované:2. januára 2023

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z. 

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

Vyzýva

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, Modra, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871, daviessro@gmail.com.

V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení spoločnosti ZSD vykoná výrub a orezy stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31.12.2023. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Verejná vyhláška Modra - Davies s.r.o. v zastúpení ZSD, a.s
formát pdf - 417 KB
Stiahnuť