A A A

Verejný oznam o prerokovaní správy o hodnotení Územného plánu mesta Modra – Koncept

DomovOznámenieVerejný oznam o prerokovaní správy o hodnotení Územného plánu mesta Modra – Koncept
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:27. februára 2023 Aktualizované:8. marca 2023

Mesto Modra ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 stavebného zákona oznamuje prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Modra – Koncept“.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 

09.03.2023 o 14.00 hod.

vo Veľkej sále Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra, Sokolská 8, 900 01 Modra.

Správu o hodnotení Územného plánu mesta Modra – Koncept vypracoval Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava. Text správy o hodnotení strategického dokumentu Územného plánu mesta Modra – Koncept je zverejnený na web stránke Enviroportálu a na web stránke mesta Modry.

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu strategického dokumentu je možné zaslať na adresu: Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, tel. č.: 033/ 641 23 40, e-mail: eva.bartosova@minv.sk.

Oznámenie o prerokovaní správy o hodnotení
formát pdf - 228 KB
Stiahnuť