A A A

Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“

DomovVyhlásenieVyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Vyhlásenie
Uverejnené:2. novembra 2023 Aktualizované:31. októbra 2023

Mesto Modra, na základe súhlasu a schválenia Mestským zastupiteľstvom v Modre zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Modry – pozemkov špecifikovaných jednotlivých prílohách.

špecifikácia pozemku 8347:92
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť
LV-11646 - 8347:92
formát pdf - 73 KB
Stiahnuť
Oznamenie OVS_p.c. 8347_92_skrátená verzia na zverejnenie
formát pdf - 131 KB
Stiahnuť
Uznesenie_OVS_Malé hliny_p.č._8347_92
formát pdf - 266 KB
Stiahnuť
špecifikácia pozemku 8347:93
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť
LV - 11646 - 8347:93
formát pdf - 72 KB
Stiahnuť
Oznamenie OVS_p.c. 8347_93_skr átená verzia na zverejnenie
formát pdf - 130 KB
Stiahnuť
Uznesenie_OVS_Malé hliny_p.č._8347_93
formát pdf - 265 KB
Stiahnuť
Male hliny
formát jpeg - 463 KB
Stiahnuť