A A A

Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“

DomovVyhlásenieVyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Vyhlásenie
Uverejnené:14. februára 2023 Aktualizované:15. februára 2023

Mesto Modra, na základe súhlasu a schválenia Mestským zastupiteľstvom v Modre zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Modry – pozemkov špecifikovaných v jednotlivých ZIP súboroch a ostatných PDF prílohách.

Pozemok_8347_87
formát zip - 720 KB
Stiahnuť
Pozemok_8347_88
formát zip - 757 KB
Stiahnuť
Pozemok_8347_89
formát zip - 727 KB
Stiahnuť
Pozemok_8347_90
formát zip - 817 KB
Stiahnuť
Pozemok_8347_91
formát zip - 740 KB
Stiahnuť
Vzor ponuky do OVS_Malé hliny
formát pdf - 115 KB
Stiahnuť
Informácia o záväzných podmienkach
formát pdf - 512 KB
Stiahnuť
Územnolánovacia informácia k pozemkom_Malé hliny
formát pdf - 150 KB
Stiahnuť
Mapa lokality_Malé hliny
formát pdf - 771 KB
Stiahnuť
Manual_oplotenia_Malé hliny
formát pdf - 1 002 KB
Stiahnuť
Male hliny situacia
formát pdf - 403 KB
Stiahnuť