A A A

Všeobecné záväzné nariadenia

DomovVšeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 4. 3. 2024.

VZN č. 2/2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Modry

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 4. 3. 2024.

VZN č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2024.

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2024.

VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2024.

VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2024.

VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

VZN č. 2/2023 nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2023.

VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry

VZN č. 1/2023 nadobúda účinnosť dňom 17. 3. 2023.

VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

VZN č. 7/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2023.

VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry

VZN č. 6/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2023.

VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 5/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2023.

VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

VZN č. 4/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2023.

VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

VZN č. 3/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 06. 2022.

VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry

VZN č. 2/2022 nadobudlo účinnosť dňa 01. 04. 2022.

VZN č. 1/2022 o určení školských obvodov v meste Modra

VZN č. 1/2022 nadobudlo účinnosť dňa 15. 03. 2022.

VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Modry

VZN č. 5/2021 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2022.

VZN č. 11/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry

VZN č. 11/2020 nadobudlo účinnosť dňa 01. 01. 2021.

VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o čistote mesta a o verejnom poriadku

VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 nadobudlo účinnosť dňa 05. 10. 2020.

VZN č. 3/2020 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Modry

VZN č. 3/2020 nadobudlo účinnosť dňa 01. 06. 2020.

VZN č. 2/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Modry

VZN č. 2/2020 nadobudlo účinnosť dňa 01. 06. 2020.