A A A

VZN č. 2/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 2/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Modry.

VZN č. 2_2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Modry
formát pdf - 198 KB
Stiahnuť