A A A

VZN č. 3/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 3/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry podľa ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) a v podľa ust. § 16 NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modry č. 3/2019, o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Modry.

VZN č. 3_2019 o umiestňovaní volebných plagátov
formát pdf - 235 KB
Stiahnuť