A A A

VZN č. 3/2020 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 3/2020 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry podľa ustanovenia § 2b, 2c a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modry č. 3/2020 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Modry.

VZN č. 3_2020 o označovaní ulíc
formát pdf - 3 MB
Stiahnuť