A A A

VZN č. 5/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 5/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo v Modre v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modra č. 05/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modra.

 

VZN č. 05_2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modra
formát pdf - 494 KB
Stiahnuť