A A A

VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. januára 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 5/2012, o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry.

VZN mesta Modry c. 7_2022, ktorym sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
formát pdf - 318 KB
Stiahnuť