A A A

VZN č. č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. augusta 2023 Aktualizované:25. augusta 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry.

VZN č.3_2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
formát pdf - 552 KB
Stiahnuť