A A A

Zápis detí do základných škôl v Modre v školskom roku 2024/2025

DomovŠkolstvoZápis detí do základných škôl v Modre v školskom roku 2024/2025
Zápis detí do základných škôl v Modre v školskom roku 2024/2025
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:14. marca 2024 Aktualizované:25. marca 2024

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry pre školský rok 2024/2025 bude v dňoch: 17. a 18. apríla 2024 v čase od 14:00 do 18:00 v jednotlivých základných školách. Podrobnosti čítajte v prílohe alebo na web stránkach základných škôl.

Elektronické prihlasovanie na štúdium je už spustené:
ZŠ Ľudovíta Štúra: https://zslsmo.edupage.org/register/
ZŠ Vajanského: https://zsvajanskeho.edupage.org/register/

Školský obvod jednotlivých základných škôl je uvedený vo VZN č. 1/2022 o určení školských obvodoch v meste Modra. Radi Vám poradíme telefonicky na čísle 033/6908314 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: michaela.galovicova@msumodra.sk.

Deň otvorených dverí na oboch základných školách bude 20. marca 2024 od 14:00 do 18:00 hod.

Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2024 dosiahne vek šesť rokov, musí zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca pri zápise dieťaťa predloží:
– občiansky preukaz zákonného zástupcu
– rodný list dieťaťa
– v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom stave
– pokiaľ sa nedostavia na zápis dieťaťa do základnej školy obaja zákonní zástupcovia, potrebuje jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa informovaný súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa (rodiča), že dieťa môže navšetevovať základnú školu. (V prípade nesúhlasu oboch rodičov na zápis dieťaťa do základnej školy je potrebné rozhodnutie súdu na plnenei povinnej školskej dochádzky).

Ilustračné foto: canva.com

 

Zápis do ZŠ 2024
formát pdf - 158 KB
Stiahnuť