A A A

Mgr. Juraj Petrakovič

DomovMgr. Juraj Petrakovič

Predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Životopis

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, Prírodovedeckú fakultu. Mesto Modra vedie z pozície primátora už tretie volebné obdobie. Je skúsený profesionál na úrovni miestnej a špeciálnej štátnej správy - pôsobil na pozíciách vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie na Obvodnom úrade Senec, bol tiež prednostom OÚ životného prostredia v Senci. V súkromnej sfére sa uplatnil ako environmentálny manažér a konzultant v oblasti životného prostredia a ekológie. Časť svojho profesného života venoval okrem iného územnému rozvoju mesta na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy ako urbanista a tiež ako vedúci správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Vzdelanie

1988 - 1993

Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta

1983 - 1987

Gymnázium Karola Štúra, Modra

Profesionálna kariéra

12/2014 - doteraz

Mesto Modra, primátor

10/2013 - 12/2014

Obvodný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vedúci odboru

04/2013 - 09/2013

Obvodný úrad životného prostredia Senec, prednosta úradu

06/2004 - 04/2013

IGES, s.r.o., konateľ, odborný garant pre oblasť životné prostredie a environmentalistika

10/1994 - 05/2006

Enviroconsulting, environmentálny manažér

03/1999 - 02/2002

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny, vedúci správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

10/1996 - 01/1999

Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Územný rozvoj mesta, urbanista

05/1996 - 09/1996

Slovenská agentúra životného prostredia, Oblastná pobočka Trnava, Ochrana prírody a krajiny, strážca

05/1994 - 05/1996

Mesto Modra, Odbor výstavby a životného prostredia, samostatný odborný referent