A A A

Zberný dvor

DomovPotrebujem vybaviťZberný dvor
Uverejnené:4. decembra 2022 Aktualizované:21. augusta 2023

Zberný dvor slúži všetkým fyzickým osobám, ktoré:
-platia za komunálny odpad
-majú trvalý pobyt na území mesta
-nemajú trvalý pobyt na území mesta, ale vlastnia tu nehnuteľnosť

Pri vstupe na zberný dvor je každý povinný preukázať sa platným občianskym preukazom. V prípade vlastníctva nehnuteľnosti na území mesta aj listom vlastníctva a rozhodnutím o zaplatení poplatku za komunálny odpad (platí pre tých, ktorí nemajú v meste trvalý pobyt). Podnikateľské subjekty nemôžu vyvážať odpad na zberný dvor.

Vývoz odpadu na zberný dvor je bezplatný, okrem drobného stavebného odpadu. Fyzické osoby môžu drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie uložiť na zberný dvor za poplatok vo výške 36,50 €/t.

Na zberný dvor je možné vyviezť: zmes betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, papier a lepenku, sklo, šatstvo, textílie, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje a tuky, kuchynský odpad, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, čistiace prostriedky, liečivá, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo, plasty, kovy (hliník, železo a oceľ), zmiešané kovy, biologicky rozložiteľný odpad (z údržby záhrad), objemný odpad a drobný stavebný odpad.