A A A

Dotácie z rozpočtu mesta

DomovObčan/PodnikateľDotácie z rozpočtu mesta
Dotácie z rozpočtu mesta
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:22. februára 2023

Fyzické i právnické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo na území mesta Modry alebo tu pôsobia a poskytujú svoje služby, môžu do 31. 1. 2023 alebo do 31. 8. 2023 požiadať o dotácie z rozpočtu mesta. Žiadosť je potrebné poslať elektronicky prostredníctvom portálu modra.egrant.sk.

Je to jednoduché, pohodlné a ekologické riešenie. Stačí sa na modra.egrant.sk zaregistrovať a zadať oblasť, z ktorej má byť dotácia poskytnutá (environmentálna oblasť, kultúra a cestovný ruch, školstvo a vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť, šport). Vyplniť online žiadosť o poskytnutie dotácie a odoslať. Naďalej platí povinnosť dodať všetky potrebné dokumenty v súlade s VZN č. 11/2020 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, ale v elektronickej podobe. Všetky prijaté žiadosti posúdi projektové oddelenie a ekonomický útvar. Ak sa pri kontrole nájde neúplná žiadosť, mesto vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Kompletné žiadosti rozdelí do príslušných oblastí a poskytne ich (spolu s vyúčtovaním za posledné dva roky) predsedom komisií MsZ na posúdenie. Komisiám na prerokovanie budú postúpené len žiadosti s vysporiadaným zúčtovaním za predchádzajúci rok.

Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov

Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktorý rozhoduje a schvaľuje poskytnutie dotácie, sú príslušné komisie mestského zastupiteľstva. Členovia komisií MsZ, ktorí sa zúčastňujú posúdenia žiadosti a odporúčajú jej schválenie primátorovi mesta, predložia vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka Vyhlásenie pre účely transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Modry.

Pravidlá transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Modry

1. Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta môže posudzovať len bezúhonná osoba, ktorá nie je zaujatá vo vzťahu k žiadateľovi. Neprípustné je, aby žiadosť o poskytnutie dotácie posudzoval člen komisie pri MsZ mesta Modry, ktorý je:
• žiadateľ, ktorý predkladal žiadosť, alebo spolupracoval na vypracovaní predkladanej žiadosti,
• štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, alebo zamestnanec žiadateľa, ak ním je právnická osoba,
• spoločník alebo člen právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo tichým spoločníkom žiadateľa,
• blízkou osobou žia;dateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom).

2. Do konfliktu záujmov sa tiež dostane člen komisie pri MsZ v Modre, ak vznikne možnosť uprednostniť jeho osobný záujem. Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa akýkoľvek prospech pre člena komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných a osôb alebo organizácií, s ktorými má alebo mal obchodné vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť člena komisie na plnenie voči týmto osobám, či finančnú alebo inú.

3. Ak by pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Modry mohli nastať pochybnosti o zaujatosti člena komisie pri MsZ, alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, člen komisie to bez zbytočného odkladu oznámi na zasadnutí komisie pred hodnotením žiadosti. Ak takáto situácia nastane, člen komisie MsZ sa následne nezúčastní posudzovania predmetnej žiadosti. Zapisovateľka komisie pri MsZ mesta Modry túto skutočnosť uvedie do zápisnice.

Foto Christian Dubovan / Unsplash

Vyhlásenie člena komisie MsZ mesta Modry
formát pdf - 217 KB
Stiahnuť