A A A

Mestská polícia kontrolovala konzumáciu alkoholu mladistvými a maloletými

DomovO MsPMestská polícia kontrolovala konzumáciu alkoholu mladistvými a maloletými
Mestská polícia kontrolovala konzumáciu alkoholu mladistvými a maloletými
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: O MsPPreventívna činnosť
Uverejnené:21. decembra 2022 Aktualizované:2. mája 2024

Počas piatkovej noci (16. 12. 2022) Mestská polícia Modra v súčinnosti v Obvodným oddelením policajného zboru v Modre uskutočnila už po štvrtý krát tento rok akciu proti konzumácii alkoholu mladistvými, zameranú aj na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov deťom. Žiadne porušenie zákona MsP tentoraz nezaznamenala. “Celá akcia mala preventívny charakter, nemienime tolerovať konzumáciu a ani podávanie alkoholu mladistvým a maloletým na území mesta Modry. Na zdraví detí a bezpečnosti v meste nám záleží,” povedal v tejto súvislosti náčelník MsP Modra Stanislav Straka.

Na území SR platí zákaz predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov:
a) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b) sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.