A A A

VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DomovÚplné znenie VZNVZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Úplné znenie VZN
Uverejnené:29. decembra 2023 Aktualizované:9. januára 2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Modra na základe ustanovenia § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

VZN č. 6_2012_Úplné znenie k 01.01.2024
formát pdf - 431 KB
Stiahnuť