A A A

VZN č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DomovPlatné VZNVZN č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:29. decembra 2023 Aktualizované:9. januára 2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s ust. § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modry č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 7_2023_dane a poplatky
formát pdf - 243 KB
Stiahnuť