A A A

VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:16. februára 2024 Aktualizované:22. apríla 2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 4 ods. 3 písm. d), § 6 ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 3/2024, o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry.

VZN č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
formát pdf - 244 KB
Stiahnuť