A A A

Majme oči otvorené #EyesOpen

DomovObčanMajme oči otvorené #EyesOpen
Majme oči otvorené #EyesOpen
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:7. marca 2023 Aktualizované:8. marca 2023

Európska komisia pripravila novú informačnú kampaň, v ktorej vyzýva na pomoc obetiam násilia. Cieľom kampane je osloviť obete a ich okolie v 10 členských štátoch EÚ: Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Zameriava sa na mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí poznajú niekoho, kto sa stal obeťou trestného činu alebo sú sami obeťami.

Navštívte webovú stránku https://europa.eu/eyes-open, stiahnite si informácie o právach obetí a zoznamy organizácií poskytujúcich pomoc obetiam na Slovensku a ďalších európskych krajinách. Materiály sú k dispozícii na stiahnutie aj v závere tohto článku.

Kriminalita sa môže týkať každého jedného z nás. V Európskej únii sa každoročne stane obeťou trestného činu 75 miliónov ľudí, čo predstavuje 15 % obyvateľstva. Priveľa obetí trestnej činnosti však zostáva bez povšimnutia a ich okolie ich „nevidí.“ Táto skutočnosť môže viesť k pocitom bezmocnosti a k strate sebaúcty. Obete trestných činov potrebujú cítiť, že ich niekto vníma a podporuje.

Vďaka smernici o právach obetí z roku 2012 a stratégii pre práva obetí z roku 2020 majú všetky obete trestných činov viacero práv, o ktoré sa môžu oprieť bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú alebo za akých okolností sa trestný čin stal. Aj napriek tomu je však stále príliš veľa obetí, ktoré nepoznajú svoje práva a ako si ich môžu uplatniť.

Kampaň „Majme oči otvorené“ má za cieľ zvýšiť povedomie o právach obetí a o cennej podpore, ktorá je dostupná online i offline, v rámci poradenských a podporných služieb, v azylových domoch, prostredníctvom liniek pomoci a pod. Vďaka tejto kampani dostanú obete trestných činov potrebnú pozornosť a pomoc. Jej hlavný prísľub obetiam trestných činov znie: Budem mať oči otvorené.

Poznáte práva obetí v Európskej únii?

PRÁVO ROZUMIEŤ A BYŤ POCHOPENÝ
Obete majú právo byť vypočuté, pochopené a rešpektované. Akákoľvek komunikácia s obeťami (písomná aj ústna) musí byť jednoduchá a zrozumiteľná.

PRÁVO NA INFORMÁCIE
Obete majú právo na informácie o rozličných témach, okrem iného o tom, aké podporné služby sú im k dispozícii a ako sa k nim dostať, o odškodnení, restoratívnej justícii, ochrane, o tom, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.

PRÁVO NA PODPORNÉ SLUŽBY
Všetky obete majú právo na dôverné a bezplatné služby na podporu obetí, ktoré pôsobia v ich záujme pred trestným konaním, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.

PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA NA TRESTNOM KONANÍ
Obete majú právo zúčastniť sa na trestnom konaní.

PRÁVO NA OCHRANU A NA INDIVIDUÁLNE POSÚDENIE
Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním, odvetou a emocionálnou ujmou. Účelom individuálneho posúdenia je zistiť, či majú obete špecifické potreby v oblasti ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania.

PRÁVA RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV OBETÍ
Mnohé z práv, ktoré sa vzťahujú na obete, sa vzťahujú aj na ich rodinných príslušníkov, ako napríklad právo na prístup k podporným službám, právo na ochranu a právo na súkromie.

Vybrané organizácie na podporu obetí
Existujú miestne a národné organizácie, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa s následkami trestných činov a násilia, poskytnúť podporu a vysvetliť práva, ktoré obete majú. Ich zoznam nájdete v priloženom súbore.

Práva obetí v EÚ
formát pdf - 467 KB
Stiahnuť
Organizácie na podporu obetí
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť