A A A

Mesto Modra hľadá do svojho tímu projektového manažéra

DomovVýberové konaniaMesto Modra hľadá do svojho tímu projektového manažéra
Mesto Modra hľadá do svojho tímu projektového manažéra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Výberové konania
Uverejnené:30. mája 2023 Aktualizované:30. mája 2023

Mesto Modra hľadá do svojho tímu projektového manažéra.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– sledovanie a vyhodnocovanie výziev pre získavanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ, prostriedkov ŠR a iných dotačných schém,
– príprava a spracovanie podkladov pre žiadosti o grant/ nenávratný finančný príspevok (NFP) zo zdrojov EÚ, prostriedkov ŠR a iných dotačných schém,
– kontrola dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP, časového harmonogramu projektu, aktivít v rámci projektu,
– zabezpečenie komunikácie s Riadiacim orgánom v rámci riadenia projektu, implementácia projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými dokumentmi,
– spracovanie výstupov projektu – žiadosti o platby, žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, monitorovacie správy, žiadosti o zmenu a ostatné výstupy,
podľa požiadaviek poskytovateľa definovaných v Rozhodnutí o schválení Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok a jeho príloh,
– výkon monitoringu a hodnotenie projektu,
–  riadenie rizík a zmien v projekte a výkon ďalších súvisiacich činností v rámci riadenia projektu,
–  spolupráca s jednotlivými referátmi úradu a podpora počas mestských aktivít a podujatí.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním vysokoškolské I. , II. alebo III. stupňa.

Ostatné znalosti
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Základy

Vodičský preukaz
Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
– relevantné skúsenosti v oblasti poskytovania služieb, riadenia a implementácie fondov EÚ výhodou,
– výborné komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti,
– analytické a koncepčné myslenie,
– samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
– znalosť slovenského a anglického jazyka slovom a písmom, znalosť nemeckého jazyka výhodou,
– bezúhonnosť.

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Od 1 100 EUR/mes. v závislosti od pracovných schopností.

Benefity
– pružný pracovný čas,
– príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia,
– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
– možnosti vzdelávania,
– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
– týždenný pracovný čas 37,5 hod.,
– ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: meno, priezvisko a titul uchádzača, miesto trvalého pobytu uchádzača, kontaktné údaje (mobil, e-mail), dátum a vlastnoručný podpis záujemcu,
– písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679,
– štruktúrovaný životopis,
– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
– čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Neotvárať – výberové konania projektový manažér“ poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, osobne do podateľne Kancelárie prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra alebo emailom na adresu: lucia.ficova@msumodra.sk do 19. 06. 2023  do 16:00 hod.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.