A A A

Parlamentné voľby 2023

DomovVoľbyParlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Voľby
Uverejnené:12. júna 2023 Aktualizované:1. októbra 2023

Parlamentné voľby 2023 v Modre – výsledky

Volebná účasť v šiestich volebných okrskoch bola vysoká – takmer 75 %. Politické strany, ktoré získali najviac hlasov voličov:

Progresívne Slovensko (1536 platných hlasov)
SMER – sociálna demokracia (1140 platných hlasov)
HLAS – sociálna demokracia (653 volebných hlasov)

Presné výsledky – ako sme volili v Modre nájdete v prílohe spolu so zápisnicami okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania v šiestich volebných okrskoch mesta Modry.

Výsledky voľby do NR SR 2023 - Modra
formát pdf - 78 KB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 1 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 2 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 3 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 4 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 5 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Zápisnica okrsok č. 6 Modra
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť

Informácie k voľbám do Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Hlasovať môžete vo volebnom okrsku podľa adresy trvalého bydliska – pozrite si zoznam volebných okrskov v Modre.

Hlasovanie mimo miesta trvalého bydliska
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. až od 16. 8. 2023. Stiahnite si Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
a) osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Adresa: Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59.
b) v listinnej podobe (poštou) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), adresa: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 90001 Modra.
c) elektronicky (e-mailom) na eva.horvathova@msumodra.sk
– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou “Do vlastných rúk”.

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Všetky informácie hlasovacom preukaze nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 
Politické subjekty môžu doručiť oznámenie o delegovaní svojich členov do okrskových volebných komisií najneskôr 21. augusta 2023 do 24:00 h:
-osobne do podateľne MsÚ v úradných hodinách, adresa: Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra
-v prípade osobného doručenia dňa 21. 8. 2023 kontaktujte telefonicky: Mgr. Eva Horváthová, 0911 852 144, eva.horvathova@msumodra.sk

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Mgr. Eva Horváthová
+421 33 6903 27, +421 911 852 144

Ilustračné foto: canva.com

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023
formát pdf - 80 KB
Stiahnuť
Určenie volebných okrskov v Modre 2023
formát pdf - 72 KB
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu NR SR 2023
formát pdf - 91 KB
Stiahnuť