A A A

Elektronické formuláre – slovensko.sk

DomovPotrebujem vybaviťElektronické formuláre – slovensko.sk
Uverejnené:17. januára 2023 Aktualizované:17. januára 2023

Vybavte úradné záležitosti elektronicky. Po klinutí na vybraný formulár budete presmerovaný na portál slovensko.sk, kde sa prihlásite štandardným spôsobom (s použitím občianskeho preukazu s čipom).  Pokiaľ bude e-formulár vyžadovať aj elektronický podpis, je nutné mať ho na občianskom preukaze aktivovaný.

Oznámenie o zriadení prevádzky na území mesta Modry a určenie prevázdkového času (PO)
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)

Žiadosť na povolenie k ambulantnému predaju vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) v meste Modra (FO)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb v meste Modra (PO)
Žiadosť o povolenie na predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) na metských tržniciach (FO)
Žiadosť o povolenie na predaj na mestských tržniciach (PO)

Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (FO)
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (PO)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre vlastníka, resp. užívateľa nehnutenosti určenej na bývanie (FO)

Priznanie k dani z nehnuteľnoti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – V. oddiel – priznanie k dani za psa (FO)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – V. oddiel – priznanie k dani za psa (PO)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VI. Oddiel Priznanie k dani za predajné automaty (PO)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VII. Oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (PO)

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (FO)
Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (PO)

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín (PO)
Oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia (PO)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre FO – podnikateľov a PO (PO)
Žiadosť o dodanie / výmenu nádoby na zber komunálneho odpadu (FO)
Žiadosť o zmenu osoby (mena) užívateľa nádoby na zber komunálneho odpadu (FO)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (PO)
Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (PO)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (FO)
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (PO)
Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (FO)

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (PO)

Žiadosť o poskytnutie informácie (FO)
Žiadosť o poskytnutie informácie (PO)