A A A

Sobáš

DomovPotrebujem vybaviťSobáš
Uverejnené:13. februára 2022 Aktualizované:24. júna 2024

Žiadosť o uzavretie manželstva (civilnou aj cirkevnou formou) podávajú osobne obaja snúbenci na matričnom úrade v mieste, kde bude uzatvorené manželstvo, a to minimálne 7 dní vopred. Po uzatvorení manželstva vystaví matričný úrad sobášny list.

Doklady potrebné k žiadosti o uzavretiu manželstva

Slovenský štátny občan:
/najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • originál rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • rozvedená/ý – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho
 • maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú okrem občianskych preukazov, originál rodných listov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec: 
/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • originál rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný, rozvedený, vdovec/
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova – úmrtný list

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 • originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu (úradníka), ktorý doklad vydal – APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci)
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný – potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom

Sobášne dni sú určené uznesením MsZ č. 183/9/2023 zo dňa 14. 12. 2023 na piatok od 14:00 do 18:00 a sobotu od 13:00 do 18:00, druhý týždeň v každom mesiaci kalendárneho roka. Sobášne obrady sa nevykonávajú v štátne sviatky, v dňoch pracovného pokoja a v pracovných dňoch v čase stránkových hodín matričného úradu. Termín na uzavretie manželstva civilnou formou je potrebné vždy vopred konzultovať s Matričným úradom v Modre. Termín cirkevného obradu si snúbenci dohodnú so zástupcom registrovanej cirkvi.

Úradne určená sobášna miestnosť v Modre sa nachádza vo dvore komunitnej záhrady na Štúrovej 59. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, je priamo ohrozený, môže byť manželstvo uzavreté  kdekoľvek v našom meste.

Za sobáš mimo určený sobášny deň a určenú dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Za sobáš mimo sobášnu miestnosť je okrem poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch účtovaný aj poplatok na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu vo výške 150 €.

Poplatok za sobáš v sobášnej miestnosti je určený vo výške:
30 €, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mesta Modra,
100 €, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mesta Modra (Uznesenie MsZ č. 183/9/2023 zo dňa 14.12.2023).

Poplatky

Správne poplatky môžete zaplatiť na matrike v hotovosti alebo platobnou kartou. Prvý výpis z matriky je bez poplatku, za každý ďalší výpis je poplatok 7 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Poplatky spojené s uzavretím manželstva: Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt (30 €), Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby (30 €), Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (100 €), Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom (100 €), Uzavretie manželstva medzi cudzincami (280 €), Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (280 €). Poplatok na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo sobášnej miestnosti (150 €), Poplatok za sobáš v sobášnej miestnosti, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mesta Modra (30 €), Poplatok za sobáš v sobášnej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mesta Modra (100 €).

Súvisiace predpisy

Zákon č. 94/1963 Z.z. o rodine, zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Uznesenie č. 19/2/2022 zo zasadnutia MsZ mesta Modry.

Žiadosť o vystavenie sobášneho listu

ziadost-o-matricny-doklad
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vrátenie poplatku za sobáš

ziadost-o-vratenie-poplatku-za-sobas
formát pdf - 537 KB
Stiahnuť