A A A

Zápis do osobitnej matriky

DomovPotrebujem vybaviťZápis do osobitnej matriky
Uverejnené:24. februára 2022 Aktualizované:24. apríla 2024

Narodenie, uzavretie manželstva, alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR musia byť zapísané do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva buď prostredníctvom zastupiteľského úradu  SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade  podľa trvalého pobytu žiadateľa. Ak občan nemal trvalý pobyt na území SR, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Zápis o narodení, potrebné doklady:      
-Originál, alebo osvedčená fotokópia cudzozemského rodného  listu – úradne preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom, alebo s prekladovou doložkou (štáty EÚ)
-Doklad o štátnom občianstve SR- platný OP, alebo pas vydaný  pred  dátumom matričnej udalosti, alebo Osvedčenie o štátnom občianstve
· ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
· ak je matka dieťaťa rozvedená, okrem sobášneho listu aj právoplatný rozsudok o rozvode
· ak je matka dieťaťa vdovou, okrem sobášneho listu aj úmrtný list manžela
· ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky – ová / písomnú žiadosť s príslušným vyhlásením – musí byť podpísaná oboma rodičmi

Zápis o uzavretí manželstva, potrebné doklady:    
-Originál, alebo osvedčená fotokópia cudzozemského sobášneho listu – úradne preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom, alebo s prekladovou doložkou (štáty EÚ)
-Doklad o štátnom občianstve SR- platný OP, alebo pas vydaný  pred  dátumom matričnej udalosti, alebo Osvedčenie o štátnom  občianstve
· rodný list občana SR
· ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako rozvedený, aj právoplatný rozsudok o rozvode
· ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako vdovec, /vdova/ aj úmrtný list predchádzajúceho manžela.
· ak nevesta – slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky – ová , písomnú žiadosť / poskytneme/

Zápis o úmrtí, potrebné doklady:
-Originál, alebo osvedčená fotokópia cudzozemského úmrtného listu – úradne preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom, alebo s prekladovou doložkou (štáty EÚ)
-Doklad o štátnom občianstve SR- OP,  alebo Osvedčenie o štátnom  občianstve
-Rodný list zomretého
V prípade predloženia ich fotokópii je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Poplatky

Poplatok za zápis do Osobitnej matriky je 15 €. Prvý výpis je bez poplatku. Ďalší výpis získate na Osobitnej matrike Drieňová 22, 826 86 Bratislava, písomne alebo elektronicky za poplatok 7 €.

Súvisiace predpisy

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

Žiadosť

ziadost-o-zapis-do-osobitnej-matriky
formát pdf - 497 KB
Stiahnuť