A A A

Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami

DomovObčanSlovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami
Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:24. decembra 2023 Aktualizované:24. decembra 2023

Prečítajte si duchovné slovo evanjelickej farárky Sidonie Horňanovej k Vianociam.

Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. Týmito slovami je v Písme svätom opísané tajomstvo Vianoc – tajomstvo Božieho vtelenia. Boh odpovedal na odvekú túžbu človeka priblížiť sa k Nemu tak, že On prišiel medzi ľudí na prvé Vianoce. Večné Božie Slovo sa vtelilo do čistého života Márie, ktorá bola pannou. V Nazarete, na mieste, kde anjel Márii oznámil narodenie Božieho Syna, sa dnes nachádza oltár s latinským nápisom: Verbum caro hic factum est: Tu  sa stalo slovo telom.

Boh, ktorý presahuje ľudské chápanie a ktorý je pre nás, ľudí, nevystižiteľným tajomstvom, nechcel zostať skrytým a neuchopiteľným. Na prvé Vianoce sa zviditeľnil v dieťati, ktoré sa narodilo v Betleheme. Božia večnosť sa prelomila do pozemskej časnosti. Božia nevysloviteľnosť dostala meno: Ježiš. Boh v Ježišovi už nie je vzdialený, ale Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Boh medzi nami. Boh prišiel medzi ľudí, lebo nechce byť od nich vzdialený. Bohu záleží na nás, a to až tak veľmi, že sa s nami spojil v slabom bezmocnom dieťati, v krehkosti nášho bytia,  v našej konečnosti a pominuteľnosti. „V (Kristovi) Boh má účasť na našej smrteľnosti, aby sme sa my stali účastnými na Jeho nesmrteľnosti (Augustín).“

Nielen správa o Ježišom narodení, ale celý Ježišov život sebaobetovania zavŕšený Jeho smrťou na kríži, je Božím Slovom, v ktorom sa nám Boh dáva poznať, totiž, Jeho lásku k nám. Keď jednoduchí pastieri prišli za Ježišom, nenašli v jasliach nejaké abstraktné teologické alebo filozofické úvahy o Bohu, ale Božiu lásku zviditeľnenú, zhmotnenú v dieťatku v jasliach. Evanjelium – Slovo o Ježišovom narodení, je rečou lásky, ktorej môže porozumieť každý.  Nech to Slovo Božie – slovo o Bohu a súčasne Slovo Boha k nám nie je monológom iba na strane Božej. Dovoľme, aby nás to tajomstvo viedlo k dialógu s Bohom. Nech nás Božia lásku nenechá ľahostajnými, ale sa nás dotýka v najhlbšom vnútri, v srdci, a premení na ľudí lásky, podobných Kristovi. Veď práve o to na Vianoce ide – zažiť tajomstvo Božieho vtelenia na sebe!

Tajomstvo Kristovho vtelenia si nemáme pripomínať len ako dávnu historickú udalosť, – to tajomstvo sa má zopakovať dnes pri nás. To prakticky znamená pokoriť sa. Zosadnúť zo svojho kráľovského trónu, z ktorého ovládam svoj život a otvoriť srdce pre Boha. V Betleheme, v Bazilike narodenia Pána, ktorá je postavená na mieste narodenia Ježiša,  možno vstúpiť cez dvere „pokory“. Sú tak znížené, že kto chce navštíviť miesto, kde sa narodil Ježiš, musí skloniť hlavu. Aj táto symbolika pekne vyjadruje pravdu, že Boh sa dáva poznať pokorným. Boh, ktorý sa stal človekom, nám svojím vtelením ukázal, že človek – navzdory nedokonalosti a krehkosti – sa môže sa stať svätým Božím príbytkom! Srdce – to je miesto, kde Boh chce prebývať dnes v nás.

Keď sa Boh neváhal stať človekom, môžeme mať kladný vzťah k sebe a objaviť krásu a dôstojnosť človečenstva  napriek krehkosti a ohraničenosti ľudského života. A tiež mať kladný vzťah k ľuďom okolo nás. Boh, ktorý sa stal človekom, nám totiž ukázal, že On má ľudskú tvár. Aj dnes k nám prichádza v ľuďoch okolo nás, osobitne slabých a bezbranných, odkázaných na našu lásku a priazeň ako to dieťa Ježiš narodené v Betleheme.

Milí obyvatelia Modry, Kráľovej, Harmónie, Piesku, prajem vám otvorené srdcia pre Slovo o Bohu, ktorý sa stal človekom, aby prebýval aj vo vašich srdciach a žil Ježišov život vo vašej odvahe viery a svedectve lásky.

Keď hľadám slovo, čo sa dotkne duše, srdca i mysle,
nemôžem ho nájsť v sebe, ale v Tom, ktorý je Slovom,
čo tvorí nebo a zem, život a lásku, zmierenie a pokoj.
Ty Pane Kriste – Slovo čisté, živé a mocné,
dotkni sa duše, srdca i mysle
a stvor v tom, kto číta, hľadá a počúva,
život plný lásky, radosti a pokoja…

Sidonia Horňanová, evanjelická farárka v Modre-Kráľovej

Foto modranského keramického betlehemu: Lucia Mandincová