A A A

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

DomovSprávne konanieInformácia o začatí správneho konania – výrub dreviny
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Správne konanie
Uverejnené:13. novembra 2023 Aktualizované:13. novembra 2023

Mesto Modra, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje, že na základe žiadosti žiadateľky Mária Borsigová, Vysoká 25, 811 06 Bratislava bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu na výrub 1 ks stromu, nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN par. č. 6035/1 v k. ú. Modra. Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľka uviedla, „Strom je vysoký a už viac ako na polovici výšky sa už olámali konáre. Je v tesnej blízkosti budovy a jeho korene narušujú statiku oporných múrov pri vchode do budovy. Pri víchrici hrozí jeho pád na budovu, zasiahnutie  elektrického  vedenia, prípadne zničenie okolitých okrasných stromov.“

Účastníkom konania je podľa zákona združenie s právnou subjektivitou ktoré spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.
Určená lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.modra.sk.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: kristina.cechova@msumodra.sk.

 

OZNÁMENIE o začatí správneho konania
formát pdf - 125 KB
Stiahnuť